TIK-Aalborg

Vedtægter

 

§1. Navn

§2. Formål

§3. Medlemsskab

§4. Kontingent

§5. Bestyrelsen

§6. Ordinær generalforsamling

§7. Regnskab og revision

§8. Formanden

§9. Afdelingerne

§10.Opløsning

§11.Våbentegning

§12.Ansvar

 

 

 

 

 

 

 

§1. Navn

Klubbens navn : Telefonens Idrætsklub Aalborg
Initialer : TIK
Stiftet : I Aalborg d. 27. oktober 1935

til toppen

 

§2. Formål
Klubbens formål er at skabe et godt idræts og fritidsvirke ved koncernen TDC.

til toppen

 

§3. Medlemsskab
Som medlemmer af klubben kan optages alle TDC koncernens ansatte med ægtefælle/samlever samt pensonister.

til toppen

 

§4. kontingent
Kontingentet er pr. måned Kr 20,00 kr.
Kontingentet betales halvårligt på klubbens bankkonto.

til toppen

 

§5. Bestyrelsen
Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse, bestående af formand, næstformand, kasserer, samt repræsentanter fra klubbens afdelinger. Bestyrelsen vælges efter følgende proportioner:
Formand på lige år, næstformand og kasserer på ulige år, alle for en 2 årig periode.
Afdelingsrepræsentanter/bestyrelsesmedlemmer vælges for en 1 årig periode iflg. §9.
Bestyrelsen konstituerer sig med et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand samt 3 bestyrelsesmedlemmer, der skal varetage klubbens daglige drift. Bestyrelsen vælger en sekrætær, som varetager referat ved bestyrelsesmøder. Uden for bestyrelsen vælges 2 revisorer til at revidere klubbens regnskaber.
Revisorerne vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis. Endvidere vælges en revisorsuppleant for et år af gangen.

til toppen

 

§6. Ordinær generalforsamling

Den ordinære generalforsamling er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.
Klubben afholder ordinær generalforsamling en gang årligt ( Oktober måned).
Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel ved opslag på hjemmesiden og udsendelse af mail.
Kontingentbetalende medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.
Generalforsamlingen dagsorden skal minium indeholde følgende punkter.

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg

6. Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være besyrelsen i hænde

senest 8 dage før.

Lovændringer kan kun vedtages på en ordinær generalforsamling.

En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal.

Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne skriftligt forlanger det. Disse er pligtige til at stille dagsorden samt give møde på generalforsamlingen.

På ekstraordinær generalforsamling afgøres alle afstemninger ved almindeligt stemmeflertal.

Denne indkaldes med mindst 8 dages varsel.

til toppen

 

§7. Regnskab og revision
Bestyrelsen fovalter klubbens midler. Kasseren skal føre skriftlig regnskab med klubbens midler.
Kapitalen anbringes i et pengeinstitut, og pengene kan kun hæves med vedtegning.
Den kontante kassebeholning må ikke overstige kr. 5000,oo.
Revisorerne skal revidere klubbens regnskaber en gang årligt, dog har bestyrelsen ret til at tilsige revision når bestyrelsen finder det nødvendigt.
Der skal foreligge bilag for alle poster.

til toppen

 

§8. Formanden
Formanden ( i dennes fravær næstformanden) leder klubbens anliggender og indkalder til bestyrelses/FU møder så ofte, han finder det nødvendigt.
Formanden er berettiget til at handle på egen hånd i sådan sager, der ikke tåler udsættelse,
men skal i sådanne tilfælde fremlægge sagen på næste bestyrelses/FU. møde.

til toppen

 

§9.Afdelingerne
De enkelte afdelinger vælger inden den ordinære generalforsamling en bestyrelsesrepræsentant for en 1 årig
periode, til varetagelse af den daglige drift, samt afdelingernes aktiviteter.

til toppen

 

§10.Opløsning
Klubben opløsning kan kun ske, når 2/3 af de fremmødte medlemmer på en i samme anledning indkaldt generalforsamling stemmer herfor.
I tilfælde af opløsning træffer den opløsende generalforsamling bestemmelse angående foreningens midler.

til toppen

 

§11.Våbentegning
Da klubben er berettiget til at give våbentegning, er klubbens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde påtegning over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn,
af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til at bære våben.

til toppen

 

§12.Ansvar
Hvor loven intet foreskriver, træffer bestyrelsen bestemmelse under ansvar over for generalforsamlingen.

til toppen

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 27. oktober 2015.